Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
สิบเอกชัยวัฒน์ ชูศิลป์
ปลัด อบต.พระรักษ์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสมใจ ชูบุญทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นางสาวชญาดา สุลีทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวรัชนีพรรณ เล่งระบำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวมาริษา แก้วสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวกรกนก น้อยแนม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโนบายและแผน
Responsive image
นายสุรศักดิ์ ศรีรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสุทัน สุดฝ้าย
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวมาริษา สินสงค์
นักการภารโรง
Responsive image
นายประเสริฐ ปริงหาดยาย
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายธีระเดช บัวเพ็ชร
ยาม
Responsive image
นางสาวจตุพร แพ่งแสง
ครู
Responsive image
นางสาวรุ่งนภา พุ่มแย้ม
ครู
Responsive image
นางกิ่งพงัน หีดฤทธิ์
ครู
Responsive image
นางอัมพร เบญจพงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นางสาวพัชรีภรณ์ มานะเลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th